มิติใหม่ในการศึกษา ที่พัฒนาได้จริง รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทและปริญญาตรีภาคพิเศษ

เปิดวิชั่นการศึกษาโทร.

หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)


การศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนา “ความรู้ ความสามารถและทักษะ” ในการค้นคว้าหาข้อมูล บูรณาการ ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นตรงมาสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการองค์การของผู้บริหาร

หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)

มีวิชาที่น่าสนใจในการศึกษา 11 วิชา และการค้นคว้าอิสระ รวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ดังนี้

1. BA 511 การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
2. BA 512 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
3. BA 513 การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
4. BA 514 การจัดการปฏิบัติงาน
5. BA 515 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
6. BA 516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
7. BA 517 วิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
8. MG 532 นวัตกรรมและภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
9. BA 534 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 หน่วยกิต
10. MG 536 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
11. MG 539 สัมมนาทางการจัดการ 3 หน่วยกิต
*BA 602 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

รวม 36 หน่วยกิต

ทัศนะ มุมมองของศิษย์เก่า

พันโท สุรศิลป์ พรหมสาขา ณ สกลนคร “ผู้พัน..สิน”

หัวหน้าฝ่ายงานข่าว สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี

ศิษย์เก่าปริญญาโท (M.B.A.) ปี 2016-2018 สถาบันรัชต์ภาคย์
สำเร็จการศึกษา “ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (B.B.A.) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

น.ส.นัสรีน เสียมไหม

Store General Manager

"สนใจสมัครเรียนโปรด Click ที่เมนูติดต่อเราหรือติดต่อสมัครโดยตรงที่ โทร. 086-328-5338 เบอร์เดียว"

สถาบันรัชต์ภาคย์
RAJAPARK INSTITUTE

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษา


  • หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)
  • หลักสูตรปริญญาตรี (B.B.A.)
  • ปริญญาตรีภาคพิเศษ

สนใจสมัครเรียน-สอบถามรายละเอียด

โทร. 086-328-5338 เบอร์เดียว

“มิติใหม่ในการศึกษา ที่พัฒนาได้จริง”

www.dr-rpi.com

ติดต่อเรา

สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

  086-328-5338

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)
หลักสูตรปริญญาตรี (B.B.A.)
หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ